บอร์ดนอกสถานที่-3

บอร์ดประกาศกํามะหยี่นอกสถานที่-บานเดี่ยว
– เป็นบอร์ดประกาศกํามะหยี่ นอกสถานที่-บานเดี่ยว
– พร้อมกุญแจล็อคและมือจับ
– มีเสาเป็นเหล็ก
– ขุดหลุมฝังเสา หรือ ยึดเพลท